การทำงานที่เป็นทีม เพื่อสร้างประสิทธิภาพ

การทำงานที่เป็นทีม เพื่อสร้างประสิทธิภาพ

การทำงานที่เป็นทีม เพื่อสร้างประสิทธิภาพ

การจะทำให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จไม่ว่าจะในระดับใดก็ตาม ต้องอาศัยกระบวนการในการทำงานเป็นทีม ซึ่งการหางานทำเป็นทีมเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอาจจะฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ แต่จะสำเร็จได้ไม่ยาก หากอาศัยวิธีการดังต่อไปนี้

การทำงานที่เป็นทีม เพื่อสร้างประสิทธิภาพ
8วิธีในการสร้างการทำงานเป็นทีม

1. การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและมีเป้าหมายตรงกัน

ผู้นำทีมและสมาชิกทุกคนในทีมควรจะร่วมกันกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวัตถุประสงค์ที่ดี โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติได้จริง และไม่ขัดกับระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ขององค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการปฏิบัติงานได้อีกด้วย

2. การเปิดเผย จริงใจ และการร่วมกันแก้ปัญหา

สมาชิกทุกคนในทีมต้องแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา รวมถึงแก้ปัญหาอย่างเต็มใจและจริงใจ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันและทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ

3. การสนับสนุนและความไว้วางใจ

เนื่องจากสมาชิกทุกคนในทีมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สมาชิกทุกคนในทีมจึงต้องไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยไม่ต้องเกรงว่าจะมีผลร้ายตามมาภายหลัง ซึ่งจะทำให้สมาชิกทุกคนในทีมกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมา และกล้าเผชิญหน้าเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

4. ความร่วมมือและการใช้ความขัดแย้งในเชิงสร้างสรรค์

ความร่วมมือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีความเต็มใจและยินดีให้ความร่วมมือ เมื่อใดก็ตามที่สมาชิกในทีมมีวัตถุประสงค์ไม่ตรงกัน ไม่เห็นด้วยกับวิธีการทำงาน ไม่ให้ความร่วมมือ หรือมีความคิดหรือการกระทำใดๆ ก็ตามที่ขัดแย้งกันซึ่งจะส่งผลให้ไม่ลงรอยกัน ควรใช้วิธีการแก้ปัญหาร่วมกันแบบประนีประนอม เพื่อให้เกิดความเสมอภาค

5. กระบวนการทำงานและการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม

เพื่องานที่มีประสิทธิภาพ สมาชิกทุกคนในทีมควรจะโฟกัสเรื่องงานและผลของงานเป็นอันดับแรก ต่อมาควรจะวางแผนว่าทำอย่างไรงานจึงจะออกมาดี ซึ่งต้องอาศัยขั้นตอนในการตัดสินใจ ได้แก่ การทำความเข้าใจสาเหตุในการตัดสินใจ การวิเคราะห์ลักษณะปัญหาที่จะต้องตัดสินใจ ตรวจสอบทางเลือกต่างๆ ในการแก้ปัญหาโดยพิจารณาถึงผลที่อาจเกิดตามมาด้วย และการนำผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ

6. ภาวะผู้นำที่เหมาะสม

ผู้นำหรือหัวหน้าทีมควรทำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะประเด็นสำคัญ นอกจากนี้ ควรจะแบ่งงาน กระจายงานให้สมาชิกแต่ละคนในทีมตามความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้มีบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันเป็นทีม รวมถึงมีการพัฒนาทีมงานและบุคลากรให้ดีขึ้น

7. การทบทวนผลงานและวิธีการปฏิบัติงาน

ทีมงานที่ดีไม่เพียงแต่ดูจากลักษณะของทีมและบทบาทที่มีอยู่ในองค์กรเท่านั้น ต้องดูวิธีการทำงานจากการทบทวนงาน รวมถึงการทำให้ทีมงานได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ทำและรู้จักคิดด้วย โดยดูได้จากผลการปฏิบัติงานของสมาชิกแต่ละคนในทีมหรือของทีม

8. การพัฒนาตนเอง

การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเป็นการพยายามรวบรวมและใช้ทักษะต่างๆ ของสมาชิกแต่ละคนในทีม โดยต้องพัฒนาให้มีความสามารถสูงขึ้น ผู้บริหารหรือผู้นำจึงต้องมีความรู้ในการบริหารคน สามารถสอนหรือพัฒนาบุคลากรให้มีลักษณะที่ดีขึ้นได้

อยากบอกว่าการทำงานเป็นทีมมีโอกาสที่จะประสบผลสำเร็จมากกว่าการทำงานคนเดียว ดังนั้น การสร้างทีมงานอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาทีมงานพอสมควร จึงจะสามารถเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพได้

คนส่วนใหญ่มักจะ หางาน ทำเพิ่ม เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติม วันนี้เรามอง หางาน  จากงานที่เราต้องการ ส่วนมากมักจะ หางาน ในที่ต่างๆ แต่ในอินเตอร์เน็ตนั้น เป็นอีกที่หนึ่งที่คุณสามารถ หางาน เพื่อทำเงินกับมันได้ เพียงแค่คุณเปิดใจที่จะ หางาน ทำได้ด้วยตัวคุณเอง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างรายได้ทางไหน จุดเริ่มต้นอยู่ที่เรา หางาน กันทั้งหมด งานออนไลน์ ก็เป็นงานหนึ่งที่น่าจับตามอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s