พัฒนาทีม

งานออนไลน์ กับการพัฒนาทีมงานเเละองค์กร

สวัสดีครับเพื่อนๆ วันนี้เราจะมาพูดกันว่า การที่เราจะพัฒนาทีมงานนั้นเราต้องทำอย่างไรกัน มันมีข้อดีข้อเสียกันอย่างไร เพราะว่าเราทำ งานออนไลน์ นั้นเราทำงานกันเป็นทีม เราทำงานร่วมกันไม่ใช่เราทำงานคนเดียว มาดูกันครับว่ามีอะไรบ้าง

การพัฒนาทีมงาน

เนื่องจากในการทำงานทุกอย่างนั้น ปัจจัยสู่ความสำเร็จคือ การทำงานเป็นทีม คนๆหนึ่งไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องอยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้น หากบุคลากรมีความเข้าใจการทำงานเป็นทีมอย่างลึกซึ้ง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างจริงจัง ก็จะสามารถนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งในฐานะของผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่สามารถพัฒนาทีมงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้ โดยแบ่งได้ดังนี้

1. ความเป็นผู้นำแบบทีมงาน และความเป็นผู้นำแบบฉายเดี่ยว

1.1 ความเป็นผู้นำแบบทีมงาน (Team leadership) เป็นภาวะผู้นำซึ่งมีภารกิจร่วม

ทำงานกับ สมาชิก เพื่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งภายในองค์การ ผู้นำแบบทีมงานจึงจำเป็นต้องกระจายอำนาจให้กับทีมงาน พัฒนาเพื่อร่วม งานออนไลน์ และกระตุ้นให้ทีมสร้างสรรค์ภารกิจใหม่ ๆ ขึ้นมา

1.2 ความเป็นผู้นำแบบฉายเดี่ยว (Solo leadership) เป็นภาวะผู้นำที่แสดงหลายบทบาท

ในคนเดียวกัน โดยมุ่งใช้ความเด็ดขาด ชี้นำลูกน้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

2. ข้อดีข้อเสียของการทำงานเป็นกลุ่ม และการทำงานเป็นทีม

2.1 การทำงานเป็นกลุ่ม หมายถึง การรวมตัวกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปเพื่อ

ทำงานร่วมกับบุคคลอื่นให้บรรลุเป้าหมายที่กลุ่มต้องการ โดยอาจเป็นการรวมกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้

2.2 การทำ งานออนไลน์ ที่เป็นทีม หมายถึง การที่บุคคลหลาย ๆ คนมารับผิดชอบงานร่วมกัน

เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ซึ่งบุคคลแต่ละคนล้วนมีพื้นฐาน แนวความคิด ทัศนคติและประสบการณ์ที่แตกต่างกัน

3. พฤติกรรมและทัศนคติของผู้นำที่จะเกื้อกูลทีมงานที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดทีมงานที่มี

ประสิทธิผล

3.1 การกำหนดภารกิจของทีม

3.2 การกำหนดบรรทัดฐานของทีมงานและใช้ทฤษฎีความร่วมมือ

3.3 การมุ่งเน้นความภาคภูมิใจในความเป็นเลิศ

3.4 จัดให้มีการรวมตัวชุมนุมกัน

3.5 ปฏิบัติต่อสมาชิกของทีมเสมือนเป็นตัวต้นแบบของทีม

3.6 การใช้วิธีการนำแบบการลงมติเอกฉันท์

3.7 การออกแบบโครงสร้างทางกายภาพที่จะเอื้ออำนายต่อการสื่อสาร

3.8 กำหนดความเร่งด่วน การเรียกร้องมาตรฐานการทำงาน และการให้การชี้นำ

3.9 การมุ่งเน้นการเห็นคุณค่าของกลุ่มและการให้รางวัล

3.10 กระตุ้นการพัฒนากลุ่มอย่างสม่ำเสมอ

3.11 สนับสนุนให้มีการแข่งขันกับกลุ่มอื่น

3.12 สนับสนุนให้มีการใช้ภาษาเฉพาะกลุ่ม

3.13 การริเริ่มให้มีการใช้พิธีการและพิธีเกี่ยวกับระเบียบแบบแผน

3.14 รวบรวมผลป้อนกลับด้านประสิทธิผลของทีมงาน

3.15 ลดการบริหารให้มีน้อยที่สุด

4. การฝึกอบรมนอกสถานที่และการพัฒนาทีมงาน เป็นแนวทางการศึกษาวิธีการพัฒนาทีมงาน

อีกวิธีหนึ่งก็คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมจากประสบการณ์ ซึ่งเป็นวิธีการให้ผู้มีส่วนร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในสภาพแวดล้อมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับปัญหาซึ่งเผชิญในการทำ งานออนไลน์

เป็นไงกันบ้างครับ เราลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะครับ

งานออนไลน์ สร้างโอกาสให้กับคุณที่ไม่เคยสัมผัสมันมาก่อน
ถ้าเกิดคุณมองหา งานออนไลน์ ตอบโจทย์ชีวิตที่เราต้องการเเละตามหามันมานาน
งานออนไลน์ ที่ไม่ต้องขายสินค้า งานออนไลน์ อิสระที่คุณเลือกได้ว่าจะทำตอนไหนเวลาไหนหรือที่ไหนก็ได้  เเม้ไม่มีประสบการณ์ก็ยังทำได้ลองพิจารณา งานออนไลน์ กันดูครับ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s